RECOVERY BULLS

- Fordi udsatte fortjener en chance   

Velkommen til Recovery Bulls Slagelse


Du kan allerede nu, tage kontakt til 

Recovery Bulls Slagelse


Mail: [email protected]


"Tro mig, jeg glæder mig bestemt til at komme igang, det bliver godt det her.."


Peter Thomas Raagaard

Recovery Bulls Slagelse

Lokalformand

Indkaldelse til Stiftende Generalforsamling af
Lokalforeningen Recovery Bulls Slagelse

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Registrering af fremmødte
 4. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
 5. Valg af stemmetællere
 6. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 7. Valg til bestyrelsen ifølge vedtægterne
 8. Valg af bilagskontrolant
 9. Eventuelt

Vi håber at se rigtig mange.

Vedtægter til godkendelse

Vedtægter for Lokalforeningen Recovery Bulls Slagelse

§ 1 Navn og hjemsted

1.1Lokalforeningens navn er Lokalforeningen ”Recovery Bulls Slagelse”

1.2Lokalforeningen har hjemsted i Slagelse Kommune.

1.3Lokalforeningen er en del af foreningen ”Recovery Bulls”


§ 2 Formål

2.1Lokalforeningens formål er at støtte Recovery Bulls´ landsdækkende arbejde som repræsentant for Recovery Bulls i foreningens lokalområde i overensstemmelse med Recovery Bulls formål.

2.2Recovery Bulls formål er:

At tilbyde og koordinere sociale aktiviteter og motion for socialt udsatte borgere med henblik på at udvikle deres sociale netværk og den generelle sundhed.

Det er endvidere foreningens formål at iværksætte forskellige sundhedsfremmende,

rehabiliterings-og behandlingsprojekter, der kan støtte borgere der er eller har været berørt af

misbrug, hjemløshed, psykisk sårbarhed, prostitution, fattigdom eller andre store sammensatte

sociale problemer, for derigennem at forbedre levevilkårene for målgruppen, både på kort og lang

sigt.

2.3Lokalforeningens formål er: Inden for sit område at medvirke til gennemførelsen af Recovery Bulls formål, planer og prioriteringer.


§ 3 Formålets opnåelse

3.1Til gennemførelse af foreningens formål arbejder lokalforeningen for at skaffe sig størst mulig folkelig opbakning i foreningens lokalområde, der geografisk afgrænses i henhold til retningslinjer fastsat af Recovery Bulls.

3.2 Lokalforeninger.
En lokalforenings opgave er:

 • At tilbyde og koordinere sociale aktiviteter og motion for socialt udsatte borgere med henblik på at udvikle deres sociale netværk og den generelle sundhed.
 • At støtte Recovery Bulls´ landsdækkende arbejde som repræsentant i lokalområdet ved at varetage repræsentative funktioner
 • At arbejde for tilgang af medlemmer
 • At varetage medlemmernes og lokalbefolkningens interesser i Recovery Bulls
 • At forestå lokale aktiviteter indenfor de af Recovery Bulls fastlagte rammer,
  eksempelvis:
 • lokal fundraising,
 • lokal synliggørelse af Recovery Bulls´ arbejde,
 • afholdelse af turneringer m.v. med fokus på Recovery Bulls brugere,
 • afholdelse af øvrige netværksskabende aktiviteter.

§ 4 Medlemskab

4.1Som medlemmer af lokalforeningen optages såvel enhver myndig person som institutioner,

virksomheder og foreninger. Der kan desuden tegnes sponsoraftaler med virksomheder.

4.2Et medlemskab berettiger til en stemme i generalforsamlingen. Medlemskab tegnes for et

kalenderår ad gangen.

4.3Medlemmerne er forpligtet til at overholde lokalforeningens vedtægter samt retningslinjer og leve op til lokalforeningens formålsbestemmelse

4.4Som aktiv medlem i lokalforeningen kan optages enhver, der er fyldt 18 år og som er socialt udsat. Disse medlemmer betaler kun kontingent ved indmeldelse, og er derfra livstidsmedlemmer indtil de skriftligt til bestyrelsen melder sig ud.

4.5Optagelse af støttemedlemmer kan ske uanset alder. Støttemedlemmer har ikke adgang til selve aktiviteterne i lokalforeningen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde lokalforeningens vedtægter og leve op til lokalforeningens formålsbestemmelse.

4.6Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende

handler til skade for lokalforeningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine

medlemsforpligtelser.

4.7I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin

afgørelse.

4.8I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

4.9En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af

lokalforeningens vedtægt.

4.10Medlemmer af lokalforeningen er automatiske medlemmer af Foreningen ”Recovery Bulls”


§ 5 Kontingent

5.1Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af lokalforeningens generalforsamling.

5.2De aktive medlemmer, er livstidsmedlemmer eller indtil de på skrift melder sig ud.


§ 6 Generalforsamling

6.1Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender vedrørende lokalforeningen Recovery Bulls Slagelse.

6.2Generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.

6.3Til generalforsamlingen indkaldes lokalforeningens medlemmer med en frist på mindst 3 uger.

6.4Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være lokalforeningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

6.5Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages

varsel ved opslag via dagspressen eller sociale medier. Forslag, som ønskes behandlet på den

ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne

sammen med dagsorden og det bilagskontrollerede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i

hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle lokalforeningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

6.6Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

6.7En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

-Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Visioner/handlingsplan for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af bilagskontrollant

9. Eventuelt

6.8Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når

mindst 1/5 af lokalforeningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.

6.9Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af

generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved

almindeligt flertal. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 7 Regnskab

7.1Lokalforeningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Første regnskabsår løber fra lokalforeningens stiftelse til 31. december i gangværende år.

7.2Lokalforeningen bestyrelse indsender hvert år senest tre hverdage efter d. 22. februar godkendt årsberetning med regnskab for det forløbne kalenderår til godkendelse af Recovery Bulls hovedbestyrelse med oplysninger om trufne beslutninger og dispositioner.

7.3En lokalforeningens årsregnskab udarbejdes i overensstemmelse med Lov om fonde og visse foreningen (god regnskabsskik), herunder med præcisering af vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, samt Recovery Bulls regnskabsinstruks for lokalforeningerne.

Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af to regnskabskyndige personer. Recovery Bulls er til enhver tid berettiget til at opnå fuld indsigt i lokalforeningens regnskabsføring.

Lokalforeningens bestyrelse har fuld oplysningspligt over for Recovery Bulls og er pligttig til at stille det af Recovery Bulls udbedte regnskabsmateriale til rådighed for Recovery Bulls.

7.4Lokalforeningen kan ikke foretage gældstiftelse i Recovery Bulls navn, og Recovery Bulls hæfter ikke for en lokalforenings eventuelle underskud.

7.5Lokalforeningens formue og afkastet heraf må alene anvendes til fremme af foreningens formål.

7.6Lokalforeningens bestyrelse udarbejder inden 1. november hvert år budget for det kommende regnskabsår. Budgettet indsendes sammen med lokalforeningens handlingsplan for kommende år, hvorefter det sendes til godkendelse på hovedbestyrelsesmødet i november måned.


§ 8 Bestyrelse

8.1lokalforeningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer valgt på

generalforsamlingen.

8.2Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage praktiske opgaver som

kasserer/regnskabsfører og sekretær/projektmedarbejder.

8.3Bestyrelsen forpligter sig til at leve op til konceptet i Recovery Bulls, herunder følge de gældende retningslinjer, værdier og visioner.

8.4 Det er bestyrelsens opgave:

- At arbejde på at skaffe midler til foreningens drift, herunder at skaffe midler til at ansætte en lønnet frivilligkoordinator.

-  At sørge for opkrævning af kontingent fra lokalforeningens medlemmer.

- At ansætte og afskedige frivillige koordinator

- At sørge for at indholdet i konceptet for ”Recovery Bulls” efterleves.

8.5Slagelse Kommune kan udpege en repræsentant, hvis de ønsker dette, som kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.

8.6Herudover kan bestyrelsen indkalde medlemmer til at udføre konkrete ad hoc opgaver.

8.7Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

8.8Valgperiode for bestyrelsen er 2 år.

8.9Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

8.10Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når to bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelsen finder sted skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af en dagsorden.


§ 9 Tegningsregler

9.1lokalforeningen tegnes af formanden og kasseren

9.2Ved enhver disposition over fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.


§ 10 Vedtægtsændringer

10.1 Ændring af lokalforeningens vedtægter, der er udarbejdet af Recovery Bulls som standardvedtægter for samtlige af Recovery Bulls lokalforeninger, kan vedtages af Recovery Bulls hovedbestyrelse, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer af hovedbestyrelsen stemmer for forslaget.


§ 11 Stiftelse og opløsning

11.1Stiftelsen af en lokalforening skal godkendes af Recovery Bulls hovedbestyrelse, der skriftligt skal tiltræde sin godkendelse med Recovery Bulls vedtægter, formål og retningslinjer.

11.2Recovery Bulls hovedbestyrelse kan beslutte at nedlægge lokalforeningen, hvis denne handler i strid med Recovery Bulls vedtægter, de af Recovery Bulls givne retningslinjer eller påbud, i mangel af godkendelse af årsregnskab, eller såfremt Recovery Bulls hovedbestyrelse i øvrigt finder en nedlæggelse af lokalforeningen hensigtsmæssig ved strukturelle ændringer af Recovery Bulls organisation.

11.3I tilfælde af lokalforeningens opløsning tilfalder foreningens nettoaktiver Foreningen Recovery Bulls

Snart kan vi byde Slagelse velkommen i Recovery Bulls familien.