RECOVERY BULLS

- Fordi udsatte fortjener en chance   

Vedtægter RECOVERY BULLS Danmark 

§ 1 Navn og hjemsted

-1.1 Foreningens navn er ”RECOVERY BULLS Danmark”.


-1.2 Foreningen er en paraplyorganisation med lokalforeninger i Danmark.


-1.3. RECOVERY BULLS Danmark har hovedkontor i Esbjerg Kommune.


§ 2 Formål

-2.1 RECOVERY BULLS Danmark formål er at tilbyde og koordinere sociale aktiviteter, idræt og

motion for socialt udsatte borgere i Danmark med henblik på at udvikle deres sociale netværk og

den generelle sundhed.


-2.2 Det er endvidere foreningens formål at iværksætte forskellige sundhedsfremmende,

rehabiliterings-og behandlingsprojekter, der kan støtte borgere der er eller har været berørt af

misbrug, hjemløshed, psykisk sårbarhed, prostitution, fattigdom eller andre store sammensatte

sociale problemer, for derigennem at forbedre levevilkårene for målgruppen, både på kort og lang

sigt.


-2.3 RECOVERY BULLS Danmark arbejder på at udbrede RECOVERY BULLS lokalforeninger i

Danmark, og understøtte disse i deres arbejde jf. Formålsparagraf.


-2.4 RECOVERY BULLS Danmark etablerer et sekretariat til at varetage foreningens interesser og

understøtte lokalforeningerne i deres arbejde. Sekretariatspersonalet er aflønnet.


§ 3 Midler og hæftelse

-3.1 RECOVERY BULLS Danmark´ midler hidrører fra medlemskontingenter, og kan derudover

fremskaffes ved diverse bidrag, offentlige puljer, indsamlinger, arv, gaver eller anden form for

indtægt.


-3.2 For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue og ikke enkeltpersoner.


§ 4 Medlemskab

-4.1 Som medlemmer af foreningen optages institutioner og foreninger der har med målgruppen at

gøre. Der kan desuden tegnes sponsoraftaler med virksomheder.


-4.2 Et medlemskab berettiger til en stemme i generalforsamlingen. Medlemskab tegnes for et

kalenderår ad gangen. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


-4.3 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter samt retningslinjer og leve

op til foreningens formålsbestemmelse


-4.5 Optagelse af støttemedlemmer kan ske uanset alder. Støttemedlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde

foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.


-4.6 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende

handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine

medlemsforpligtelser.


-4.7 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin

afgørelse.


-4.8 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende

generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.


-4.9 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af

foreningens vedtægt.


§ 5 Kontingent

-5.1 Kontingentet fastsættes for et år ad gangen af foreningens generalforsamling.


§ 6 Regnskab og revision

-6.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.


-6.2 Regnskab bilagskontrolleres af en af generalforsamlingen valgt bilagskontrollant.


§ 7 Generalforsamling

-7.1 Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender vedrørende Recovery Bulls.


-7.2 Generalforsamling afholdes inden udgangen af første kvartal.


-7.3 Til generalforsamlingen indkaldes foreningens medlemmer med en frist på mindst 3 uger.


-7.4 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


-7.5 Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med 14 dages

varsel ved opslag via dagspressen eller sociale medier. Forslag, som ønskes behandlet på den

ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne

sammen med dagsorden og det bilagskontrollerede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i

hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens

medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer, som ikke er i

kontingentrestance.


-7.6 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.


-7.7 En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


-Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Visioner/handlingsplan for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

8. Valg af bilagskontrollant

9. Eventuelt


-7.8 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil eller når

mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter krav herom.


-7.9 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af

generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved

almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning

kvalificeret flertal, jf. § 10 og § 11. Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer

forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over

generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.


§ 8 Bestyrelse

-8.1 Foreningens daglige arbejde varetages af en bestyrelse på minimum 5 medlemmer valgt på

generalforsamlingen.


-8.2 Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage praktiske opgaver som

kasserer/regnskabsfører og sekretær/projektmedarbejder.


-8.3 De udpegede medlemmer deltager i givet fald i bestyrelsesmøder med taleret, men uden

stemmeret.


-8.4 Herudover kan bestyrelsen indkalde medlemmer til at udføre konkrete ad hoc opgaver.


-8.5 Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.


-8.6 Valgperiode for bestyrelsen er 2 år.


-8.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


-8.8 Bestyrelsen varetager den overordnede styring af foreningens anliggender, udarbejder

retningslinjer for arbejdet i foreningen, herunder ansættelse og afskedigelse af personale,

administrerer foreningens midler og varetager foreningens relationer til det offentlige.


-8.9. Ansatte i RECOVERY BULLS Danmark, kan ikke være medlem af bestyrelsen.


-8.10. Sekretariat varetager funktion som sekretær – repræsentanter fra sekretariatet har ikke

stemmeret.


§ 9 Tegningsregler

-9.1 Foreningen tegnes af formanden og kasseren


-9.2 Ved enhver disposition over fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.


§ 10 Vedtægtsændringer

-10.1 Ændringer af vedtægterne kræver vedtagelse på generalforsamling med mindst 2/3 af de

afgivne stemmer.


-10.2 Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen for generalforsamlingen.


§ 11 Opløsning af Recovery Bulls Danmark

-11.1 Forslag om foreningens opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt

generalforsamling, hvortil foreningens medlemmer med brev og ved offentliggørelse i dagspressen

indkaldes med mindst 3 ugers varsel.


-11.2 Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for opløsningen.

-Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler en eller flere foreninger, der

arbejder for bedre livsvilkår for socialt udsatte i Danmark.

Lokalforening